PROJEKT UE – wybór oferty

W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy BUTRANS poprzez wdrożenie wibrującej maszyny produkcyjnej celem świadczenia nowych i udoskonalonych usług.” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2., BUTRANS-POZNAŃ MATERIAŁY BUDOWLANE Sp. z o.o. dokonała porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego o szacowanej wartości powyżej 209 000,00 EUR netto na zakup następujących elementów projektu:

1)       Wibracyjna Maszyna Produkcyjna – 1 szt.
2)       Oprogramowanie Wibracyjnej Maszyny Produkcyjnej – 1 szt.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy :

a.. ELEMA – M Mikołajczyk, G. Podsiadły Sp. j., Ul. Stawowa 28, 98-200 Sieradz

Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności. Oferta ta  przyczyni się do realizacji celów projektu i zapewni, iż środki będą wydatkowane ekonomicznie.

Call Now Button